REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM apianimals.eu

I./ POSTANOWENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument przedstawia standardowe warunki i zasady na jakich dokonywana jest prezentacja i sprzedaż towarów pod marką APINANO, produkowanych i oferowanych przez DECONT sp. z o.o. na portalu www.apianimals.eu.

Portal https://apianimals.eu jest administrowany przez DECONT sp. z o.o. z siedzibą w Rykach (08-500) ul. Lubelska 31 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000550357, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5060113199

Umowa kupna produktów na portalu https://apianimals.eu jest zawierana pomiędzy DECONT sp. z o.o. (zwanym dalej: Sprzedawcą) a składającym zamówienie (zwanym dalej: Kupującym lub Użytkownikiem). Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie https://apianimals.eu w chwili składania zamówienia.

Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą zdolność do czynności prawnych tj. do zawierania umów.

Informacje i towary prezentowane na stronie https://apianimals.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a są jedynie informacją o asortymencie jakim dysponuje sklep i są zaproszeniem do złożenia oferty zakupu.

Zakupione towary dostarczane będą na terenie całej Polski

Uprzednia akceptacja Regulaminu jest warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy. Po akceptacji, Regulamin jest wiążący dla stron.

Informacje i dane osobowe podane przez Kupującego podlegają przetwarzaniu zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, opisanymi w dalszej części Regulaminu

Do dokonywania zakupów w sklepie apianimals.eu wystarczy przeglądarka internetowa oraz sprawne łącze internetowe.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które każdy Kupujący może wyłączyć bez utrudnienia czy niemożności korzystania ze strony https://apianimals.eu i dokonania zakupu.

Kupujący będzie używał portalu wyłącznie w celu składania zamówień, zadawania pytań oraz podania swojego adresu email, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu. Brak podania tych danych uniemożliwi złożenie zamówienia.

Podejrzenie podania fałszywych danych lub próby złożenia zamówienia na podstawie skradzionych danych upoważnia Sprzedawcę do działań mających na celu potwierdzenie danych u Kupującego lub anulowanie zamówienia.

II./SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca – DECONT sp. z o.o. z siedzibą w Rykach (08-500) ul. Lubelska 31 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000550357, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5060113199
 2. Użytkownik/Kupujący – każda osoba fizyczna lub podmiot składający zamówienie na zakup produktu widocznego na platformie https://apianimals.eu
 3. Konsument – osoba fizyczna składająca zamówienie bez związku z jej działalnością gospodarczą
 4. Przedsiębiorca – podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność umożliwiająca złożenie zamówienia. Zgodnie z wolą Użytkownika Rejestracja może skutkować założeniem Konta Użytkownika.
 6. Towary – produkty prezentowane na stronie https://apianimals.eu

III./ DOKONANIE ZAKUPU

Zakupu towarów Kupujący może dokonywać każdorazowo rejestrując się na stronie sklepu lub korzystając ze swojego Konta Użytkownika, założonego po rejestracji w serwisie https://apianimals.eu

IV./ ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. W celu założenia Konta Użytkownika należy wypełnić Formularz Rejestracyjny udostępniony na stronie www.apinano.shop, ustalić indywidualne hasło a następnie przesłać Formularz Rejestracyjny do Sprzedawcy zaznaczając odpowiednią opcję na stronie Sprzedawcy.
 2. Wypełniając Formularz Rejestracyjny Kupujący, zaznaczając odpowiednią opcję, potwierdza zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu,
 3. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym potwierdzenie założenia Konta Użytkownika.
 4. Z chwilą odbioru potwierdzenia założenia Konta Użytkownika pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa na prowadzenie konta elektronicznego, Kupujący w każdym czasie ma możliwość dodania lub zmiany danych podanych w procesie rejestracji.

V./ ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Klient posiadający Konto Użytkownika uprzednio loguje się na swoim koncie.

Klient nieposiadający Konta Użytkownika każdorazowo dokonuje rejestracji na stronie sklepu.

Dalsza procedura zamówienia jest dla wszystkich klientów taka sama.

 1. Na stronie głównej lub w zakładce „SKLEP” oraz na podstronie danego produktu Kupujący zaznacza wybrany towar, umieszcza go w koszyku zaznaczając ilość. Następnie dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. Kliknięcie opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty „jest tożsame ze złożeniem zamówienia i obowiązkiem dokonania zapłaty.
 2. Przed przyjęciem zamówienia do realizacji Klient otrzymuje od Sprzedawcy zwrotnie informację zawierającą dokładną specyfikację zamówionego towaru, cenę jednostkową, łączną kwotę do zapłaty za zamówione towary, wybrany sposób dostawy oraz formę płatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie czas na sprawdzenie dostępności zamówionego towaru oraz na dokonanie zapłaty przez Kupującego. Po sprawdzeniu dostępności towaru oraz potwierdzeniu dokonania zapłaty Sprzedawca wysyła Kupującemu potwierdzenie „Przyjęcia zamówienia do wykonania”.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę „Przyjęcia zamówienia do wykonania” zawierającego numerem zamówienia.
 5. Zamówienie jest rejestrowane w systemie Sprzedawcy i przechowywane przez 6 lat dla celów dowodowych.
 6. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w ciągu 24 godzin zostaje anulowane.

VI./ CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący może wybrać poniższe formy płatności:

– płatność za pobraniem

– płatność przelewem

– płatność online

 1. PAYU
 2. PayPal
 1. Ceny towarów podane przez Sprzedawcę są kwotami brutto tj. zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają opłaty za przesyłkę, która dodawana jest na końcu zamówienia, do ceny łącznej którą Kupujący ma zapłacić.
 2. Ceny towarów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie jednak zmiana ta nie ma zastosowania do zamówień już złożonych.

VII./ DOSTAWA TOWARÓW

 1. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy:

– Kurier

– paczkomat INPOST

– odbiór osobisty

 1. Na swojej stronie https://apianimals.eu Sprzedawca informuje o liczbie dni roboczych w jakich realizowane jest zamówienie. Ilość dni obejmuje okres od „Przyjęcia zamówienia do wykonania” do dnia przekazania przesyłki firmie kurierskiej.

Sprzedawca poinformuje Kupującego, na wskazany przez niego adres mailowy, o przekazaniu przesyłki firmie kurierskiej.

Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w zamówieniu. Adres dostawy musi być miejscem zamieszkania lub pracy Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej.

 1. Dostawa jest zrealizowana z chwilą, gdy Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie w posiadanie przesyłki, co potwierdzi podpisem na pokwitowaniu odbioru. W przypadku korzystania z paczkomatów, dostawa jest zrealizowana z chwilą umieszczenia przesyłki w paczkomacie.
 2. Do przesyłki doręczona jest faktura.
 3. W przypadku nieobecności Kupującego pod adresem wskazanym w zamówieniu i towar wróci do Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego. Ponowne wysłanie przesyłki może być dokonane po ponownym opłaceniu kosztów przesyłki

VIII./ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 2 poniżej, ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Odstąpienia można dokonać składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstąpienia można dokonać na „Formularzu Odstąpienia” lub w formie pisma, które należy przesłać Sprzedawcy listem poleconym lub na adres mailowy: info@decont.pl Odstąpienie od umowy jest tożsame z obowiązkiem zwrotu towaru.

Odstąpienie od umowy oraz zwrot towaru muszą być dokonane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 1. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych produktów prawo odstąpienia nie przysługuje, gdy zakupiony towar ma uszkodzone lub otwarte opakowanie, które to uszkodzenie lub otwarcie nastąpiło po jego dostarczeniu
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz po otrzymaniu zwrotnie towaru w nienaruszonym opakowaniu, Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 3 dni dokonać zwrotu całej wpłaconej kwoty. Zwrot zapłaconej kwoty będzie dokonany w tej samej formie w jakiej dokonana została zapłata.
 4. Koszt zwrotu towaru za pośrednictwem kuriera, paczkomatu lub osobiście do siedziby Sprzedającego dokonywany jest na koszt Sprzedającego. Każda inna forma zwrotu dokonywana jest na koszt klienta, a jeżeli wyniknął z takiej formy zwrotu jakieś koszty dla Sprzedającego ma on prawo potrącić je z kwoty należnej do zwrotu, na co Kupujący wyraża zgodę.

IX./ REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary prezentowane na stronie sklepu są wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu Cywilnego
 3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru pisemnie lub na adres mailowy info@decont.pl jednocześnie dostarczając zakupiony Towar do siedziby Sprzedawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane składającego reklamację, dane kontaktowe oraz krótki opis przyczyny reklamacji oraz oczekiwania Kupującego.

X./ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Kupującego będą gromadzone i przetwarzane przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie dla celów realizacji Umowy. Dane te nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 2. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail. Jeżeli umowa jest zwierana na rzecz osoby trzeciej, Kupujący odpowiada za uzyskanie zgody tej osoby na udostępnienie tych danych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 4. Kupujący jest odpowiedzialny za aktualność danych podanych Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia lub brak działania czy brak realizacji usługi spowodowany brakiem aktualnych danych.

XI./ ODPOWIEDZILANOŚĆ

 1. Kupujący odpowiada za prawdziwość podawanych informacji i danych
 2. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jednak, gdy kupującym jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do faktycznie poniesionej przez przedsiębiorcę szkody i w przypadku jej umyślnego wyrządzenia
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania siły wyższej (w szczególności klęski żywiołowej, epidemii, zamachu terrorystycznego lub jego groźby), nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Umową. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się wyłącznie do zwrotu należności za niezrealizowane usługi.

XII./POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie https://apianimals.eu i Kupujący może go wydrukować w każdym czasie.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, lecz dla zleceń przyjętych do wykonania wiążące jest jego brzmienie w dacie przyjęcia zlecenia do wykonania.
 3. Wszelka korespondencja ze Sprzedawcą może być prowadzona za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz na adres email: info@decont.pl
 4. Do umów zawartych na portalu https://apianimals.eu stosuje się prawo polskie
 5. Spory wynikające z ww. umów rozstrzygają polskie sądy powszechne
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 roku.